Familien i fokus

KONTAKT OSS

Familierettskontor i Bergen som opererer i hele Norge. Vi har solid og oppdatert faglig kompetanse, god forståelse for familiedynamikk og barnas beste. Vi hjelper til med å finne utenrettslige løsninger der det er mulig, og rettslige løsninger dersom det er nødvendig.

_Din rett og rettssikkerhet er vår prioritet

Vi har lang og bred erfaring med rettsområder innenfor familiesfæren. Vi hjelper til med å sette opp ektepakt og testament og bistå ved gjennomføring av økonomisk skifteoppgjør, enten det er knyttet til samlivsbrudd eller arveoppgjør.

Ved samlivsbrudd der det er felles barn involvert, hjelper vi til med råd og tvisteløsning mellom foreldrene.

Vi har også solid kompetanse på barnevernsområdet.

Du som klient skal oppleve å bli godt ivaretatt, og vi legger stor vekt på å veilede, gi råd og finne gode løsninger som gagner deg, familien eller ditt barn.

_Hovedrettsområder

Ektepakt, samboeravtale og arv/testament – økonomisk oppgjør etter endt samliv eller død

Mange vil ha behov for trygghet for sin økonomi dersom et ekteskap eller samboerskap tar slutt. Mange ønsker også trygghet for sin økonomi dersom en av skulle avgå med døden. Jo mer en har forberedt på forhånd, dess enklere blir det å gjennomføre et økonomisk oppgjør i etterkant.

Les mer...

Samboeravtale, ektepakt og testament vil gi trygghet og forutberegnelighet. Vi kan hjelpe til med å etablere en slik trygghet, noe som også reduserer eventuell fremtidig konflikt.
For de tilfeller der det ikke foreligger ektepakt, samboeravtale eller testament, vil vi avklare din rett og dine krav, og sikre at det økonomiske oppgjøret skjer på en mest mulig korrekt og rettferdig måte.

Ektepakt
Inngåelse av ektepakt er nødvendig når ektefeller ønsker en annen økonomisk fordeling av sine verdier enn det som følger av ekteskapsloven. Etablering av ektepakt stiller krav til form for å være gyldig mellom ektefellene og deres arvinger. For å stå seg overfor ektefellenes kreditorer, må ektepakten tinglyses i Ektepaktregisteret.

Vi kan bistå med etablering av ektepakt for blant annet å regulere:
-Særeie i live, felleseie ved død
-Rett til å sitte i uskifte med særeie
-Gaver mellom ektefeller
-Avtale om særeie, delvis særeie, unntak fra skjevdeling, gjenopprette felleseie
-Overførsel av verdier fra den ene til den andre rådighetsdel av felleseiet
-Avtaler om begrensninger i råderetten over eiendeler ektefellene eier
-Avtale om at boet skal deles selv om ekteskapet ikke er slutt

Samboeravtale
Samboeravtaler skrives som regel primært med sikte på å regulere det økonomiske oppgjøret ved samlivsbrudd.
Etter norsk lov er utgangspunktet ved samlivsbrudd enkelt: hver av partene tar med seg ut av forholdet – de verdier og gjeld – som de hadde med seg inn i forholdet og som de har skapt/opparbeidet under samboerforholdet. For eiendeler som samboerne eier i fellesskap gjelder sameieloven når ikke annet er avtalt.
Innsats i hjemmet og bidrag til nedbetaling av lån etc. kan etter omstendigheten medføre at man opparbeider sameieandel i eiendeler som i utgangspunktet tilhører den annen part, etter tilsvarende prinsipper som for ektefeller.
Det er særlig eierskapet til felles bolig som bør reguleres via samboeravtale. Når samboerforholdet har vart over flere år, kan det være vanskelig å identifisere hvor mye hver eier. Slike forhold bør reguleres i en samboeravtale. Det samme gjelder dersom den en kjøper seg inn i den andres bolig.
Det er viktig å være oppmerksom på at samboere har på flere områder færre rettigheter enn ektefeller. Dette gjelder bl.a. med hensyn til arv/skifte, uskifte og pensjon. Vi kan bistå med å etablere en samboeravtale som sikrer begge parter dersom samboerskapet skulle ta slutt.

Arv/testament
Arveloven oppstiller to grunnlag for arv: arv direkte i kraft av loven (legalarv) og arv som følger av bestemmelse fra arvelateren selv (testamentarv). Hvis arvelateren ønsker selv å bestemme hvem som skal arve ham eller henne, hva de skal arve, eller nærmere bestemmelser om arven (for eksempel at arven skal være arvingens særeie), må dette gjøres ved testament. Arveloven innebærer at det vi kaller dødsdisposisjoner, skal fastsettes ved testament, mens testament ikke er nødvendig for såkalte livsdisposisjoner. Grensen mellom livs- og dødsdisposisjonene er derfor som utgangspunkt avgjørende for om testamentsreglene i arveloven må anvendes. Dødsdisposisjonene kjennetegnes ved at de først får realitet etter at arvelateren er død, og at dette også var arvelaterens mening. Livsdisposisjonene kjennetegnes derimot ved at de har, eller er ment å ha, realitet for arvelateren i arvelaterens levetid.
Det er regler som knytter seg til arv med testament som grunnlag og arvelaterens testasjonskompetanse. Det er regler for opprettelse av testament, hvilke disposisjoner som er underlagt kravet til testaments form, testasjonsevne og formkrav, bevitnelse mm.
Vi kan bistå med råd og veiledning om arv, arveoppgjør og opprettelse av testament – felles og gjensidig , tilbakekall og endring av testament og arvepakt for å nevne noen forhold. og fremtidsfullmakt.

 

Foreldretvist; foreldreansvar, bosted og samværsrett

Samlivsbrudd der det er felles barn involvert er krevende på mange måter. Familien blir endret og barn blir stående mellom to foreldre som ikke lenger skal leve sammen, noe som ofte vil være en vanskelig situasjon for barn å være i. 

Les mer...

Barn vil som regel ikke like slike endringer og veien videre for barna vil ofte avhenge av hvordan foreldrene forholder seg til hverandre i fortsettelsen.
Barneloven har regler som gjelder foreldreansvar, hvor barn skal bo fast, om barna skal ha delt bosted, og hvor mye samvær den andre forelder skal ha dersom barn skal bo fast hos den ene forelderen. Dette må foreldrene bli enige om etter et samlivsbrudd, og det er obligatorisk å møte til mekling ved et familiekontor.

Dersom foreldrene ikke blir enige, vil gode råd og prosessledelse fra erfarne advokater være viktig. Vi bistår mange foreldre, både mødre og fedre, med den målsetning om å finne løsninger på det foreldrene er uenige om. Barnets beste er det styrende i slike saker, og vårt fokus, og plikt som advokater i slike saker, er å søke konfliktløsning. Dersom man ikke lykkes i å bli enige, vil konfliktløsning gjennom domstolene være nødvendig. Vi har lang og bred erfaring med å representere foreldre i slike saker i retten. Hver sak må avgjøres konkret og barnets alder vil være en viktig faktor. Barnet har, avhengig av alderen, en stemme i saken som skal hensyntas. Resultatet av rettsprosesser kan være alt fra delt bosted, at barnet skal bo fast hos den ene forelder, at den andre skal ha mye, lite eller ikke noe samvær, om det er behov for tilsyn under samvær, om foreldreansvaret skal være delt eller kun hos den ene forelder.
Vi har også erfaring med saker der det er risiko for kidnapping til utlandet, saker som er meldt til barnevern og/eller politi der det er mistanke om vold, rus, mishandling eller omsorgssvikt. Ved slike tilfeller vil det foreligge forhold eller risiko som må tas med i saken.

Vi legger vekt på at de fleste saker vil være tjent med utenrettslig løsning der dette er forsvarlig og mulig. Barnets beste, foreldresamarbeid og redusert konfliktnivå er vårt primære fokus. Dette vil som regel også være til barnets beste.
Er utenrettslig enighet ikke mulig å oppnå, vil vi med vår bakgrunn og erfaring bringe saken til domstolen for avgjørelse, der resultatet kan være et rettsforlik eller dom.
Prosessen for domstolen innebærer en særskilt prosessordning med saksforberedende rettsmøter og særregler for rettskraftvirkning for avgjørelser. Retten oppnevner som regel sakkyndig for å opplyse saken for retten, noe som er viktig at advokaten har kompetanse på som ledd i den totale vurdering av saken og sannsynlig utfall.

For våre klienter tilbyr vi rådgivning i forhandlingsprosess frem mot avtale, utarbeidelse av avtaler om fast bosted og samvær etter opphørt samliv. Vi har også kompetanse på juridiske spørsmål om foreldreansvar, det å kreve del i foreldreansvar eller å kreve at en part skal fratas sitt foreldreansvar.
I de tilfeller der utenrettslig løsning ikke er mulig, bistår vi kunder med prosessledelse som å ta ut stevning, gi råd under domstolsbehandling, herunder saksforberedende rettsmøter for å søke enighet og gjennomføring av hovedforhandling dersom man ikke blir enige.

 

Barnevern

Vårt kontor bistår i alle faser av en barnevernssak. Fra undersøkelse til endelig rettslig avgjørelse. Vi har hatt flere saker til behandling i EMD (Den Europeiske menneskerettighetsdomstol). Det er ulike stadier av en barnevernssak. Her skisserer vi litt grovt.

Les mer...

Det er ulike stadier av en barnevernssak. Her skisserer vi litt grovt.

-Undersøkelsessak. Slik starter de fleste saker. Ved at det er innkommet en bekymring eller at familien selv ber om bistand fra barnevernstjenesten. Barnevernet har da en uke fra mottatt melding på å bestemme seg for videre saksgang. En undersøkelse varer normalt i inntil tre måneder. Kan i særlige tilfeller økes til seks måneder. I denne fasen kan barnevernet velge å innvilge advokat dekning, men du har ikke krav på advokatbistand dekket av det offentlige.

-Tiltaksfasen – etter en undersøkelse kan saken ha flere utfall. Et er at saken henlegges. Et annet er at det settes inn tiltak i familien. Noen ganger mener barnevernet at omsorgen er av en slik karakter at de vil fremme en sak for nemnda. Det kan fremmes sak om pålegg av hjelpetiltak, plassering i institusjon for ungdom med adferdsvansker eller en omsorgsovertakelse. Disse sakene fremmes for fylkesnemnda.

-Sak for fylkesnemnda. Her har foreldre og barn som fyller 15 år krav på og rett til advokat av eget valg, dekket av det offentlige. Saker for nemnda har også to spor, et er samtaleprosess (mekling) og det andre er forhandlinger (rettssak). De fleste saker i dag starter som samtaleprosess der partene (barnevernet, foreldre og ungdom med advokater) møtes for å finne løsninger.

-Et vedtak fra fylkesnemnda kan påklages til tingretten.

Våre advokater bistår i hele prosessen fra mottatt bekymring og hele veien til EMD om nødvendig. Man har også rett til å klage på saksbehandlingen til barnevernet. Det gjøres enkelt på Statsforvalterens nettsider. Bistand til slike klager dekkes ikke av offentlig ordning om advokat.

 

 

_Behov for advokatbistand?

Har du ett eller flere spørsmål du lurer på i forhold til dine rettigheter, er du velkommen til å ta kontakt. Vi vil analysere og kartlegge din rettsstilling og gi deg råd for hvordan du på best mulig måte kan hevde din rett.

_Rettsområder

Arbeidsrett
Arve og dødboskifte
Ektefeller og samboere
Testament og fremtidsfullmakt
Generasjonsskifte
Barnerett
Barnevernsrett
Tvisteløsning og prosedyre
Strafferett
Offentlige anskaffelser

_Våre partnere

Rikke Arnesen

Rikke Arnesen

Advokat/partner

Telefon: 93 85 33 34

Les mer

Rikke har spesialisert seg på barnesaker med hovedtyngde på barnevernssaker. Hun har hatt flere saker til behandling i EMD (den Europeiske menneskerettighets domstolen), med to fellelser av Norge i henholdsvis 2020 og 2021. Rikke er også rettspolitisk engasjert i barnesakene og holder foredrag og stiller i debatter. Hun tar også straffesaker som forsvarer og bistandsadvokat.

Rikke har omfattende prosedyreerfaring fra fylkesnemnder og domstolene. Hun påtar seg oppdrag over hele landet. I komplekse saker samarbeider advokatene i FAM Advokat til det beste for klienten.

Utdanning:
2008-13 – Grunnlegger av WayBack Bergen og Jussgruppen WayBack, styreleder.
2011 – Master i rettsvitenskap

Arbeidserfaring:
2021 – FAM Advokat AS, Partner/eier
2014-21 – Advokat i Advokatfirmaet Furuholmen Dietrichson AS, avd Bergen
2012-14 – Fullmektig i Bergen

Verv:
2016 – dags dato – Styremedlem, Kretsstyret i Vestland krets, Advokatforeningen
2012 – 17 – Styremedlem og nestleder styret, Yngre Advokater

 

 

Nina Monssen

Nina Monssen

Advokat/partner

Telefon: 93 06 14 33

Les mer

Nina har erfaring innen en rekke rettsområder med hovedvekt på juridisk bistand til private. I dag er hun spesialisert innenfor familierett, foreldretvister, skifte av bo gift og ugift samliv, særlig med mer kompliserte formuerettslige forhold. Arverett, herunder arveplanlegging, gaver og skifte av dødsbo. Lang erfaring med arbeidsrett både på arbeidstaker og arbeidsgivers side.
Arbeidets mål er først og fremst rådgivning og tvisteløsning, men Nina Monssen har også omfattende prosedyreerfaring for alminnelige domstoler mm.

Utdannelse:
Vår 1992 Cand. Jur
UIO og UIB
1992 Spesialfag Eu rett
1992-2022 En rekke kurs innen relevante rettslige emner som ledd i etterutdanning.

Arbeidserfaring:
2022 FAM Advokat As
Partner/eier
2008-2021 Guide Advokat Da
Partner/eier
Undervisning Jus og UiB. Styreverv. Skribent Dagens næringsliv.
2016-2018 Styremedlem og senere styreleder Krisesenteret for Bergen og omegn.
1999-2008 Advokatene Mjell, Monssen, Pletten og Vegsund m.fl
Advokat, selvstendig næring i advokatfelleskap.
1997-1999 Egen Advokatpraksis
1992-1997 Advokat Ole R. Berg-Olsen As
Advokat ansatt
1992-1993 Advokat Ole R. Berg-Olsen As
Advokatfullmektig

Verv:
2015 – dd Skyggeforsvarer i straffesaker hvor påtalemakten utfører/vil utføre hemmelig overvåkning
2014-2019 Medlem i Advokatforeningens lovutvalg sivilprosess
2013-2015 Varamedlem for leder av styret i Tilsynsrådet for Advokatvirksomhet
2008-2012 Styremedlem Den Norske Advokatforening, Hovedstyret
2004-2008 Styreleder, Den Norske Advokatforening, Hordaland, Sogn og Fjordane krets
2006-2008 Medlem i Advokatforeningens lovutvalg for arbeidsrett
2000-2004 Styremedlem, Den Norske
Advokatforening, Hordaland, Sogn og Fjordane krets.

 

 

_Kontakt oss om din sak

Kontaktinfo: